Een update van de Waterschapsfractie Vallei en Veluwe

Wat een rare tijd hebben we achter de rug. Door corona liep een aantal zaken wat vertraging op. Het waterschap heeft zich natuurlijk in eerste instantie gericht op de primaire processen. Inmiddels is de organisatie ondanks de 1,5 meter samenleving, het thuiswerken en online vergaderen weer behoorlijk up en running.

Bestuursagenda
We zijn alweer ruim een jaar aan de slag. Er is hard gewerkt aan de bestuursagenda. Zeg maar ‘het collegeprogramma’ van het waterschap. Omdat de heemraden (de ‘wethouders’ van het waterschap) ook lid zijn van het algemeen bestuur is de bestuursagenda een agenda van het hele bestuur. 

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven geen nieuwe visie nodig te hebben maar juist de verdieping in te willen. We moeten gaan uitvoeren. Met de BOVI2050 (Blauwe OmgevingsVisie 2021) als stip op de horizon is het waterschap rijk aan ambities. Er zijn vijf onderwerpen geprioriteerd en naar de korte termijn vertaald. Het gaat om:
• Kwaliteit van Leefomgeving
• Energietransitie
• Bodem en Droogte
• Circulaire economie
• Waterbewustzijn
De onderwerpen worden momenteel door werkgroepen uitgewerkt. Door corona duurt het allemaal wat langer. Na het zomerreces zullen de werkgroepen hun input leveren.

Wegenarrest
In november schrok het AB van het voorstel van de organisatie om de tarieven voor ‘ongebouwd’ (oftewel agrariërs) stevig te verhogen.
Een gerechtelijke uitspraak zorgde ervoor dat het waterschap niet langer de wegbermen bij de weg mag rekenen. Dit zorgde voor een flinke tariefsverhoging voor agrariërs. Het AB was van mening dat dit onwenselijk was en wilde tot aan het nieuwe belastingstelsel, dat in de maak is maar nog enkele jaren duurt, compenseren. Er werd een tijdelijke oplossing bedacht en de organisatie kreeg de opdracht een lange termijn oplossing te vinden. Tot ieders opluchting is dit gelukt. 

400.000 euro subsidie voor buitengebied
Voor het derde jaar op rij is het erg droog op de Veluwe. Het waterschap merkt dat het steeds moeilijker wordt om het schaarse water dat er is ook in het gebied te houden. Daarom wordt de hulp ingeschakeld van grondeigenaren.
Wie een idee heeft om water te besparen of water vast te houden in de bodem, kan zich daarmee melden bij Waterschap Vallei en Veluwe. Voorwaarden zijn er niet echt. Is het een haalbare oplossing? Dan is subsidie beschikbaar voor de uitvoering. In totaal is 400.000 euro beschikbaar.

Er zijn meer subsidies vanuit het waterschap die interessant zijn. Kijk hier: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/subsidie/


Bestuurswisselingen

In de fractie en het bestuur zijn er wat wisselingen. Na 8 maanden ziekteverlof heeft Celine Wilton haar zetel weer ingenomen. Liesbeth Rooijmans is tijdens haar verlof haar vervanger geweest in het AB en nu weer commissielid. Heemraad Dirk-Siert Schoonman (LTO, maar ook VVD) neemt afscheid en wordt Dijkgraaf van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Van harte Dirk!
Tanja Klip, onze fantastische VVD Dijkgraaf, gaat met pensioen. Ze blijft wel lid van de Eerste Kamer. De vacature heeft vanwege corona even on-hold gestaan maar wordt nu weer geactiveerd.

Vragen? Neem contact op met de fractie