Wat is een waterschap?

Het waterschap zorgt ervoor dat wij in Nederland onze voeten drooghouden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. Het waterschap is het bestuursniveau dat onze waterhuishouding controleert en regelt. Het is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland.

Wat is een Waterschap 

De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten drooghouden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. 


Goed waterbeheer is onmisbaar om in Nederland, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, te kunnen wonen. Dit wordt bekostigd uit de waterschapsbelastingen die bedrijven en inwoners betalen. De meest bekende zijn de watersysteem- heffing en de zuiveringsheffing. 

 

De watersysteemheffing is voor:

• de kosten van de waterkeringen die ons 

beschermen tegen overstromingen van 

de zee en de grote rivieren.
• afvoer van water in natte perioden en 

aanvoer van water in droge perioden.
• de kwaliteit van het water (baggeren, monitoren waterkwaliteit, bestrijding fosfaten en nitraten). 


De opbrengst van de zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het zuiveren van het afvalwater van woningen en bedrijven, dat via de gemeentelijke riolering op de zuiveringsinstallaties van de water- schappen wordt gebracht. 

Naast de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing heffen de waterschap- pen ook een verontreinigingsheffing voor lozingen die direct op oppervlaktewater plaatsvinden. 

Er zijn 21 waterschappen in Nederland.

https://www.uvw.nl/