ALV VVD regio Oost

Op zaterdag 6 mei houdt VVD regio Oost haar ALV wederom op een bijzondere locatie. Deze keer zijn we bij de Fietser in Ede, het grootste expertise centrum op fietsgebied.

Datum:      Zaterdag 6 mei
Tijd:           10.30 - 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Locatie:     De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede

Voorafgaand aan de ALV vindt een bijeenkomst plaats voor de bestuursleden van de Lokale Netwerken (09.00-10.15 uur, De Fietser) en de regionale Bestuurdersverenigingen (09.00 - 10.15 uur, De Reehorst, Ede).
 

Agenda

 1. Opening & mededelingen
   
 2. Vaststellen besluitenlijst ALV van 15 oktober 2016* - ter vaststelling
   
 3. Jaarverslag secretariaat* - ter kennisname
   
 4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2017* - ter goedkeuring
   
 5. Verslag kascommissie* - ter kennisname
  Benoeming nieuw lid kascommissie - ter besluitvorming
   
 6. Decharge bestuur 2016 - ter besluitvorming
   
 7. Bestuursamensteling** - ter besluitvorming
  Herbenoeming Secretaris: Frans van Duikeren
  Herbenoeming lid Talentmanagement & Opleiding: Tineke van der Elst
  Benoeming Penningmeester: Quirijn Lok
  Benoeming Algemeen Bestuurslid: Sander Janssen
   
 8. Terugblik Tweede Kamerverkiezingen
  Spreker: Halbe Zijlstra
   
 9. Rondvraag
   
 10. Sluiting

* Inhoudelijke stukken behorende bij de agendapunten kunt u vanaf 22 april 2017 inzien of ophalen via MijnVVD onder Documenten/Regio Oost.

** Tijdens de vergadering zullen de Secretaris, het bestuurslid Talentmanagement en Opleidingen en het Algemeen Bestuurslid volgens rooster aftreden.

Het bestuurslid Talentmanagement en Opleidingen en de Secretaris stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur draagt ze voor een volgende periode voor.      
 
De Penningmeester heeft aangeven de functie niet meer te kunnen combineren met zijn drukke, internationaal georiënteerde werkzaamheden en zal tussentijds aftreden.
 
Het Algemeen Bestuurslid is reglementair afgetreden en stelt zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt Sander Janssen voor als nieuw Algemeen Bestuurslid.
 
Sander voldoet in ruime mate aan het profiel van een bestuurder van Regio Oost zoals sinds 24 maart op MijnVVD is gepubliceerd. Hij is reeds jaren actief binnen de VVD, o.a. Haya trainer en (lokaal) bestuurslid. Dat hij woonachtig is in Twente, Overijssel en ook daar een uitgebreid netwerk heeft, zien we als een bijkomend voordeel. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/sander-janssen-b9460b8/
 
Het bestuur draagt Quirijn Lok voor als Penningmeester. Quirijn heeft een financiële achtergrond, o.a. als Controller en Manager financiële administratie en ruime ervaring als Penningmeester van de voormalige afdeling Alphen a/d/ Rijn, Boskoop, Rijnwoude. Zijn woonplaats in de Achterhoek draagt bij aan een optimale spreiding van bestuursleden over de gehele Regio. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/quirijnlok/?ppe=1
 
Beide kandidaten zullen zich tijdens de komende Algemene Ledenvergadering verder aan u voorstellen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de functies.

Voor vragen over beide kandidaten kunt u zich wenden tot de voorzitter (Peter Snijders) of de secretaris (Frans van Duikeren).

Wij hopen u allen te ontmoeten in Ede!

Het bestuur